Watch "Fujoshi, Ukkari Gei ni Kokuru" on Netflix USA

Netflix Release:
November 30 2020
Actors:
Kensho Ono, Madoka Yoshida, Tamae Ando, Shosuke Tanihara, Yuki Ogoe, Ryoko Fujino
Categories:
TV Dramas, Japanese Youth TV Dramas, Japanese TV Series

Things get complicated when a closeted gay high school boy starts a relationship with a girl who secretly reads BL manga.

Watch on Netflix

Cast

Kensho Ono, Madoka Yoshida, Tamae Ando, Shosuke Tanihara, Yuki Ogoe, Ryoko Fujino